Analýza signálů II

Zpracování Fetal Hearth Rate (FHR) signálu kardiotokogramu (KTG)

Zadání:

Data

Realizace

Každý krok programu a každý obrázek pečlivě komentujte a vysvětlujte své jednotlivé kroky.

Váš program by měl obsahovat následující kroky:

Teoretický úvod

Měření KTG je v dněšní době prováděno jednou ze dvou metod.

Oba způsoby jsou znázorněny na následujícím obrázku.

measurement of fhr
Monitorování srdeční frekvence plodu a děložního tlaku, zleva: a) externí monitorování, b) interní monitorování (Sundström et al., 2000).

Data, která bude používat pocházejí z externího monitorování.

Na začátek zpracování je potřeba zbavit data chybějících hodnot, které by kazily nebo dokonce znemožňovaly následnou analýzu. Avšak chybějících hodnot může být souvislá část a proto jejich doplnění pouze na základě mediánu by nemuselo řešit náš problém ideálně. Proto je lepší pro nahrazení chybějících hodnot použít interpolaci (v našem prípadě Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial, se kterou jste se již setkali v úloze na zpracování EKG). Příklad interpolace je na následujícím obrázku.

interpolation of sinus
Příklad interpolace na sinu.

Důvod proč se sleduje fetální rytmus srdce (FHR) je v propojení srdečního rytmu a dostatku kyslíku plodu. V případě, že by plod trpěl kyslíkovou nedostatečností (hypoxií), hrozí vážné poškození mozku novorozence. V signálu je hypoxie úzce spojena s poklesem srdeční variability, tzv. decelerací (důležité je si uvědomit, že na ose y máte srdeční rytmus, jehož jednotky jsou bpm - beat per minutes) Proto aby bylo možné detekovat decelerace (určené prahem) potřebujeme znát základní linii, ke které bude práh vztažen. Proto je prvním krokem nalezení baseline.

Bazální linie je základní linie srdeční frekvence a obvykle se pohybuje mezi 110 a 150 bpm v časovém intervalu 5 až 10 minut s absencí akcelerací a decelerací. Bazální linie nad 150 bpm značí tachykardii a linie pod 110 bpm bradykardii.

Akcelerace indikují pohyby plodu, stimulace a jsou spojovány i se zdravím plodu. Akcelerace jsou známkou normálního okysličení. V záznamech se projevují nárůstem srdeční frekvence o více než 10 bpm po dobu nejméně 15-ti sekund.

Decelerace jsou definovány jako pokles srdeční frekvence o více než 10 bpm po dobu 15-ti sekund a více. Tzv. pozdní decelerace jsou spojovány s hypoxií.

Zadání úlohy vychází z Taylorova postupu pro stanovení baseline a akcelerací s deceleracemi (Taylor et al., 2000). Tento postup využívá iterativní filtrace na různých zlomových frekvencích. Skládá se ze tří hlavních kroků

V tomto případě jsou obě analýzy (odhad baseline a detekce decelerací) propojeny. Postup pro odhad bazální linie a decelerací je následující:

Tento proces je zobrazen na následující sérii obrázků

Taylor method for baseline evaluation
Odhad bazální linie podle Taylora a kol.: a) počáteční linie po filtraci na 0:008 Hz, b) druhá linie po odřezání částí 5 bpm, interpolaci a filtraci na 0,006 Hz, c) třetí linie po odřezání částí 5 bpm, interpolaci a filtraci na 0,006 Hz, d) finální bazální linie po odřezání částí 10 bpm nad linii a 5 bpm pod ní, interpolaci a filtraci

Vraťme se k detekci akcelerací a decelerací. V průběhu Taylorovy metody je signál ořezáván o hodnoty větší než definovaný přáh (tzn. že tyto hodnoty jsou ze signálu odstraněny) a následná interpolace je nahradí. Po posledním vyfiltrování signálu dolní propustí, však již nebudete tyto hodnoty ořezávat, ale jejich detekce je právě detekcí akcelerací a decelerací. Avšak pravidla o velikosti odchylky srdečního rytmu od základní linie pro detekci rozšíříme.

Decelerace je definována jednou z těchto podmínek:

Řečeno jinými slovy, vzniklá decelerace (podezření na deceleraci) je ukončenavána:

Reference

A. Sundström, D. Rosén, and K. Rosén. Fetal surveillance - textbook. [online] Gothenburg, Sweden: Neoventa Medical AB, January 2000.

G. M. Taylor, G. J. Mires, E. W. Abel, S. Tsantis, T. Farrell, P. F. Chien, and Y. Liu. The development and validation of an algorithm for real-time computerised fetal heart rate monitoring in labour. BJOG, 107(9):1130–1137, Sep 2000.